Will published

Nam Phong Tạp Chí

posted May 4, 2009, 11:01 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Jan 17, 2023, 9:17 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Bộ E-Book Nam Phong Tạp Chí (35 DVD)
Gồm 210 tập Nam Phong Tạp Chí (1917-1934) với hai tác phẩm:
      • Mục Lục Phân Tích Tạp Chí Nam Phong, Nguyễn Khắc Xuyên. Sài gòn: Bộ Văn Hoá Giáo Dục, 1968
      • Tìm Hiểu Tạp Chí Nam Phong 1917-1934, Phạm Thị Ngoạn, Dịch: Phạm Trọng Nhân, Paris: Ý Việt, 1993.

Giá $300 MK.
Đặt mua trước, giảm giá 20%.
Hội Viên Ban Bảo Trợ Viện Việt-Học giảm giá 30%.

1-1 of 1