Tiên Hoa Lục Khảo Chú

posted May 9, 2009, 3:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
 
Tác giả:  Đoàn Khoách
Xuất bản: SEACAEF, 2008
Giá tiền: $40.00 US
Trọng lượng: 0.22 lbs  

(Đã hết hàng)

Giới thiệu: 
Đọc điểm sách của Giáo sư Lê Văn Đặng
"Tiên Hoa Lục, một ấn phẩm cổ, hiếm của Chuyện Hoa Tiên, xuất hiện trước Hoa Tiên Nhuận Chính (1875) và có thể trước cả Hoa Tiên Ký Diễn Âm mang Tựa đề 1829 của Vũ Đãi Vấn và 1843 của Cao Bá Quát. Giấy sách quá cũ mục, không làm photocopy được. Bản vi-phim lại quá lem nhem rất khó đọc, nên phần chú thích văn bản nhằm vừa hiệu chính vừa bổ sung. Phần chú thích toàn văn giúp hiểu rõ hơn về văn bản. Để so sánh những dị đồng giữa 3 bản Nôm Hoa Tiên nói trên, thì có bảng khảo dị.

Để hiểu thêm về nguồn gốc và truyền bản Chuyện Hoa Tiên, thì có mấy bài viết ngắn gọn ở phần phụ lục.

Cho ấn hành Tiên Hoa Lục Khảo Chú kỳ này, trước nhằm công bố một văn bản Nôm in, cổ, hiếm mà từ trước đến nay chưa ai đề cập, sau có cơ hội phổ biến rộng rãi bản Nôm Hoa Tiên Ký Diễn Âm mà nhiều người cho là đã thất lạc." (Giáo sư Đoàn Khoách).
 

Comments