"recent announcements" gadget

Table of contents
Recent Anouncements Properties (Setup/Settings):
Show posts from: Sách Việt Ngữ
Post length: Full post
Include thumbnail of first image in post: selected
Number of posts to display: 100
Add an into post to your announcements (HTML box): empty
Display:
Include border around Recent announcements: selected
Include title: Sách Việt Ngữ: selected

=================================================== ::: start of gadget:::

Sách Việt Ngữ

 • Đức Phật Giưã Chúng Ta

  Tác giả: 
  Trần Ngọc Ninh 
  Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 
  Giá tiền: $25.00 US 
  Số trang: 200 

  Bià cứng, hình ảnh màu

  Cước phí trong nước Mĩ: $5/quyển 
  Cước phí ngoài nước Mĩ: $10/quyển 
  Mua 2 quyển, giá $50 miễn cước phí 
  Mua 10 quyển, giá $20/quyển, miễn cước phí 

  Sách xuất bản lần đầu bởi Lá Bối (1972, Saigon). Lần tái bản 2013 có thêm Lời Tưạ mới, bảng đối chiếu sơ lược lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Chàm, Khmer, và nhiều tranh ảnh tài liệu mới. 

  Mục Lục: 

  Tưạ và lời ghi ơn  (cho lần xuất bản thứ hai) 
  Phàm-lệ 
  Lời mở đầu 
  I. Tu và Hành 
  II. Đức Phật lịch-sử 
  III. Đức Phật và sự cải-tạo xã-hội 
  IV. Sự cải-tạo-xã-hội dưới ánh Đạo Phật trong lịch-sử 
  V. Đức Phật giưã chúng ta 
  VI. Vị trí cách-mạng cuả Phật-giáo   Có thể trả bằng PayPal 
  hoặc gửi chi phiếu về: 
  Institute of Vietnamese Studies 
  P.O. Box 11900 
  Westminster, CA 92685-1900 
  Posted Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Cơ-cấu Việt-ngữ I
  Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Xuất bản: Viện Việt Học, 2007 
  Giá tiền: $25.00 US
  Số trang: 219
   
  Posted Sep 12, 2014, 9:31 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ 2
  Tác giả:
  Trần Ngọc Ninh
  Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
  Giá tiền: $25.00 US
  Trọng lượng: 1.76 lbs
   
  Posted May 1, 2015, 5:50 AM by Quốc-Anh Vương
 • Dẫn Nhập Vào Văn Hóa Việt Nam
  Tác giả:
  Huỳnh Đình Tế
  Dịch giả: Vũ Ngọc Mai - Phạm Văn Quảng
  Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
  Giá tiền: $15.00 US
  Trọng lượng: 0.92 lbs

  Posted Jan 7, 2023, 3:21 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bách Việt Tiên Hiền Chí
  Tác giả:
  Trần Lam Giang
  Xuất bản: Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam, 2006
  Giá tiền: $35.00 US
  Trọng lượng: 1.78 lbs 

  (Đã hết hàng - Out of Print)

  Posted Jan 22, 2022, 8:43 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934
  Tác giả:
  Nhiều tác giả
  Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
  ISBN: 978-0-9822384-0-0
  Giá tiền: $300.00 US
  Trọng lượng: 0.85 lbs  Giới thiệu:
  Để bảo tồn các tài liệu văn hoá do các thế hệ trước để lại, Viện Việt-Học đã chuyển toàn bộ ‎‎210 số Nam-Phong Tạp-Chí (1917-1934) vào DVD-ROM, với sự hợp tác cuả gia đình học ‎giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là Ông Phạm Tuân, con út cuả học giả.‎

  Đôi nét về Nam-Phong Tạp-Chí:
  Năm 1917, Nam-Phong Tạp-Chí ra đời, do Đế quốc Pháp chủ trương, nhằm phục vụ chính ‎sách cai trị cuả Pháp tại Việt Nam. Tạp chí do Cụ Phạm Quỳnh làm chủ bút phần Quốc-ngữ ‎và Pháp văn, Cụ Nguyễn Bá Trác làm chủ bút phần chữ Nho. Dần dần, học giả Phạm ‎Quỳnh đã chuyển nội dung cuả tạp chí hướng về học thuật, tìm hiểu các nền văn hoá Đông ‎Tây, đặc biệt là văn hoá Việt Nam, với mục đích nâng cao dân trí và dân khí. Sau 17 năm ‎liên tục (1917-1934), Nam-Phong Tạp-Chí đã xuất bản được 210 số, với khoảng 35,000 ‎trang chữ Quốc-ngữ, với phần chữ Pháp và chữ Nho. Đây là một tài liệu quí giá về văn học ‎và văn chương, đề cập đến các lãnh vực văn hoá Đông phương và Việt Nam nhằm đối mặt ‎với nền văn minh cơ khí và văn hoá Tây phương mà Đế quốc Pháp thời ấy muốn áp đặt để ‎thanh tẩy nền Nho học cũ, theo chủ trương “khai hoá” dân ta. Giá trị lịch sử cuả Nam-‎Phong Tạp-Chí cũng rất lớn vì đây là một phong trào cuả giới sĩ phu trong một thời đại đen ‎tối cuả vận nước để cố giữ những giá trị lớn cuả Đông phương và tìm cho nhân dân Việt ‎Nam một con đường sáng suả trong đó nền nhân bản cuả dân tộc được bảo tồn và phát huy. ‎Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà đã đưa Nam-Phong Tạp-Chí vào chương trình ‎giáo dục bậc Trung học. Tuổi trẻ Việt Nam phải đọc Nam-Phong để hiểu được một thời đại ‎đau thương cuả lịch sử dân tộc và tinh thần bất khuất cuả một lớp tiền bối.‎


  Posted Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 2
  Tác giả:
  Nhiều tác giả
  Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
  Giá tiền: $5.00 US
  Trọng lượng: 0.85 lbs


  Posted May 1, 2015, 5:56 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 1
  Tác giả:
  Nhiều tác giả
  Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
  Giá tiền: $4.00 US
  Trọng lượng: 0.76 lbs


  Posted May 1, 2015, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tiên Hoa Lục Khảo Chú
   
  Tác giả:  Đoàn Khoách
  Xuất bản: SEACAEF, 2008
  Giá tiền: $40.00 US
  Trọng lượng: 0.22 lbs  

  (Đã hết hàng)

  Giới thiệu: 
  Đọc điểm sách của Giáo sư Lê Văn Đặng
  "Tiên Hoa Lục, một ấn phẩm cổ, hiếm của Chuyện Hoa Tiên, xuất hiện trước Hoa Tiên Nhuận Chính (1875) và có thể trước cả Hoa Tiên Ký Diễn Âm mang Tựa đề 1829 của Vũ Đãi Vấn và 1843 của Cao Bá Quát. Giấy sách quá cũ mục, không làm photocopy được. Bản vi-phim lại quá lem nhem rất khó đọc, nên phần chú thích văn bản nhằm vừa hiệu chính vừa bổ sung. Phần chú thích toàn văn giúp hiểu rõ hơn về văn bản. Để so sánh những dị đồng giữa 3 bản Nôm Hoa Tiên nói trên, thì có bảng khảo dị.

  Để hiểu thêm về nguồn gốc và truyền bản Chuyện Hoa Tiên, thì có mấy bài viết ngắn gọn ở phần phụ lục.

  Cho ấn hành Tiên Hoa Lục Khảo Chú kỳ này, trước nhằm công bố một văn bản Nôm in, cổ, hiếm mà từ trước đến nay chưa ai đề cập, sau có cơ hội phổ biến rộng rãi bản Nôm Hoa Tiên Ký Diễn Âm mà nhiều người cho là đã thất lạc." (Giáo sư Đoàn Khoách).
   

  Posted Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bốn Phương Mây Trắng tập 2
  Tác giả:
    Nguyễn Sỹ Tế
  Xuất bản: Ban Tu-thư Việt Học, 2006
  Giá tiền: $15.00 US
  Trọng lượng: 0.20 lbs

  Posted Feb 23, 2010, 10:57 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
  ISBN: 978-0-9764994-4-2
  Giá tiền: $75.00 US
  Trọng lượng: 5.12 lbs 


  Giới thiệu: 
  Tại sao Tự Điển Chữ Nôm? - Người Việt Nam có ba thứ chữ viết: chữ Hán, chữ ‎Nôm, và chữ Quốc Ngữ (abc), trong đó nền văn học chữ Nôm đã để lại những tác phẩm văn học ‎hàng đầu của Việt Nam như "Quốc Âm Thi Tập", "Truyện Kiều", "Chinh Phụ Ngâm Khúc", "Cung Oán Ngâm Khúc" v.v... ‎Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng ngàn văn bản Nôm nằm rải rác trên các thư viện của thế ‎giới hay trong các tủ sách tư nhân, mà chưa từng bao giờ được phiên âm sang chữ Quốc ‎Ngữ. Việc phiên âm các tác phẩm này, như là một công việc khai quật những chứng tích ‎văn hoá, vì thế, trở thành một nhu cầu cấp bách của thời đại ngày nay. Ngoài ra, do cấu ‎trúc đặc thù, chữ Nôm còn để lại những dấu vết ngữ âm của tiếng Việt xưa mà ngày nay ta ‎không còn thấy được trong chữ Quốc Ngữ.‎

  Tại sao "trích dẫn"? - Nguyên tắc của Ban Biên Tập là chỉ đãi lọc những chữ ‎Nôm nào đã từng có mặt thực sự trong một văn bản Nôm, với xuất xứ rõ ràng, để làm ‎bằng cứ vững chắc cho công việc nghiên cứu chữ Nôm, tiếng Việt, cũng như văn học cổ ‎Việt Nam.‎

  Quyển tự điển chữ Nôm này không chỉ ích lợi cho người nghiên cứu, tìm hiểu chữ ‎Nôm không thôi, mà ngay cả những người không biết chữ Nôm nhưng quan tâm đến tiếng ‎Việt và thơ văn Việt Nam cũng sẽ tìm thấy ở đây một kho tàng ngữ văn của người Việt ‎Nam trải dài suốt bảy thế kỷ.‎

  Tự điển in trên giấy đẹp, tốt, trình bày mỹ thuật, bìa cứng, với hơn 1700 trang, và ‎có trên mười ngàn mục từ với trích dẫn phong phú và giải thích cách cấu tạo chữ rõ ràng.‎

  Xem thử vài trang

   
  Nếu trả bằng check hoặc money order, xin gửi về:‎

  Institute of Vietnamese Studies
  P.O. Box 11900‎
  Westminster, CA 92683-1900, USA

  Posted Jan 3, 2022, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Trương Ngáo (tức Người Đi Đòi Nợ Phật)
  Tác giả: Nguyễn Văn Sâm phiên âm và chú giải
  Xuất bản: Viện Việt-Học, 2008
  Giá tiền: $15.00 US
  Trọng lượng: 0.17 lbs   Giới thiệu:
  Đây là tuồng hát bội viết bằng chữ Nôm vào thế kỷ 19 do giáo sư Nguyễn Văn Sâm sưu tầm, phiên âm và chú giải.  Về sau, tuồng này đã được chuyển thể qua cải lương với tựa đề "Chàng Ngáo Đòi Nợ Phật" do các nghệ sĩ Vũ Linh, Phượng Hằng, Hùng Minh, Kim Phương, Thanh Thủy, Vũ Đức, Vũ Quang, Thanh Đông, Chiêu Linh... trình diễn.
  Posted May 18, 2009, 6:52 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ quyển 1
  Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2005
  Giá tiền: $20.00 US
  Trọng lượng: 0.18 lbs


  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Bước Đường của Cải Lương
  Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh
  Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2014
  Giá tiền: $20.00 US
  Trọng lượng: 1.00 lb


  Posted Mar 20, 2019, 10:44 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Lộc Minh Đình Thi Thảo
  Tác giả:  Ưng Bình Thúc Gịa Thị - Nguyễn Hữu Vinh dịch
  Xuất bản: Viện Việt Học, 2008
  Giá tiền: $20.00 US
  Trọng lượng: 1.16 lbs 
  Giới thiệu:
  "Qua 197 bài thơ chữ Hán, thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị đưa người đọc về thế giới phong lưu của hàng ‎quan lại mặc khách ngày xưa. Người đọc cảm thấy buồn vui lẫn lộn, tình cảm dạt dào và có được những ‎cảm giác nhớ nhung chất ngất, bên tai còn nghe văng vẳng đâu đây những tiếng cười vui với những nhịp ‎trống, lời ca, tiếng hát, câu hò của khách thơ, của ca nữ trong những dịp vui ca Huế, ca Trù hay trong những ‎lúc dạo chơi với núi non, trăng thanh, gió mát, hoa tươi, cỏ đẹp, núi biếc, sông mờ, thuyền chèo… ở miền ‎trung nước Việt trong những năm khoảng giữa thế kỷ XX. Với những vần thơ cô đọng nhưng dễ rung cảm con ‎tim, người đọc dễ cảm nhận được ý nghĩa của tình người qua những vần thơ chữ Hán trong tập Lộc Minh Đình ‎Thi Thảo."‎
  Nguyễn Hữu Vinh, Taiwan, 2002‎

  "Chúng ta đã biết câu hò “Trước bến Văn Lâu” của Cụ Ưng Bình đã đi vào lòng người Việt. Chúng ta sẽ ngạc ‎nhiên khi thấy thơ chữ Hán của cụ cũng rất tình cảm và dễ làm nao nao lòng người. Bản dịch theo thể Đường ‎luật của Hữu Vinh giúp người đọc đi gần nguyên tác và cho ta có cơ hội hiểu thêm thi tứ của một bậc thi hào ‎đất Thần Kinh.‎"
  Nhà văn Nguyễn Văn Sâm, Texas, 2008‎

  ‎“Vĩ Dạ thôn, có lão vương tôn là Thúc Giạ, ưng ca ưng hát, ưng giã gạo hò khoan, ham vui điệu cổ thi đàn, ‎nghe câu tuyệt xướng, muôn vàng cũng mua” (tự trào của nhà thơ). Chất ngọc dung dị, hồn hậu, hồn nhiên ‎của thi tâm Việt Nam ấy đã được nhà thơ mang vào trong ngôn ngữ Hán thi làm nên nét độc sáng của Lộc ‎Minh Đình Thi Thảo.‎
  Tiến Sĩ Thái Kim Lan, Munich, Bến Cũ Văn Lâu, Nhớ Huế 2005-2006‎

  "Người đã dùng ngọn bút công bình và chân thật của lòng mình để ghi lại những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, ‎tâm hồn đã cảm xúc bằng mấy vần thơ Đường luật…‎"
  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh
   Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học & Khởi Hành, 2004
  Giá tiền: $30.00 US
  Trọng lượng: 1.86 lbs  Posted May 18, 2009, 6:54 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tuyển Tập Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch)
  Tác giả: Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch)
  Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học, 2004
  Giá tiền: $40.00 US
  Trọng lượng: 2.76 lbs


  Posted May 18, 2009, 6:55 AM by Quốc-Anh Vương
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 2, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:03 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 1, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:02 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
Showing posts 1 - 19 of 19. View more »
=================================================== ::: end of gadget :::2. "COPY-N-PASTE-WYSIWYG" section:


(To compensate for TAKEOUT inability to save the content of "recent announcements" gadget)

=================================================== ::: start :::

Sách Việt Ngữ

Sách Việt Ngữ

 • Đức Phật Giưã Chúng Ta Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 Giá tiền: $25.00 US Số trang: 200 Bià cứng, hình ảnh màuCước phí trong nước Mĩ ...
  Posted Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Cơ-cấu Việt-ngữ I Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2007  Giá tiền: $25.00 US Số trang: 219  
  Posted Sep 12, 2014, 9:31 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ 2 Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Viện Việt Học, 2009 Giá tiền: $25.00 US Trọng lượng: 1.76 lbs 
  Posted May 1, 2015, 5:50 AM by Quốc-Anh Vương
 • Dẫn Nhập Vào Văn Hóa Việt Nam Tác giả: Huỳnh Đình Tế Dịch giả: Vũ Ngọc Mai - Phạm Văn Quảng Xuất bản: Viện Việt Học, 2009 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.92 lbs
  Posted May 1, 2015, 5:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Bách Việt Tiên Hiền Chí Tác giả: Trần Lam Giang Xuất bản: Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam, 2006 Giá tiền: $35.00 US Trọng lượng: 1.78 lbs (Đã hết hàng - Out of ...
  Posted Jan 22, 2022, 8:43 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009 ISBN: 978-0-9822384-0-0 Giá tiền: $300.00 US Trọng lượng: 0.85 lbs Giới thiệu: Để ...
  Posted Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 2 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005 Giá tiền: $5.00 US Trọng lượng: 0.85 lbs
  Posted May 1, 2015, 5:56 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tạp Chí Việt Học số 1 Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005 Giá tiền: $4.00 US Trọng lượng: 0.76 lbs
  Posted May 1, 2015, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tiên Hoa Lục Khảo Chú   Tác giả:  Đoàn Khoách Xuất bản: SEACAEF, 2008 Giá tiền: $40.00 US Trọng lượng: 0.22 lbs  (Đã hết hàng) Giới thiệu:  Đọc điểm sách của Giáo sư Lê ...
  Posted Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Bốn Phương Mây Trắng tập 2 Tác giả:  Nguyễn Sỹ Tế Xuất bản: Ban Tu-thư Việt Học, 2006 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.20 lbs
  Posted Feb 23, 2010, 10:57 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Tác giả: Nhiều tác giả Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009 ISBN: 978-0-9764994-4-2 Giá tiền: $75.00 US Trọng lượng: 5.12 lbs  Giới thiệu:  Tại ...
  Posted Jan 3, 2022, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Trương Ngáo (tức Người Đi Đòi Nợ Phật) Tác giả: Nguyễn Văn Sâm phiên âm và chú giải Xuất bản: Viện Việt-Học, 2008 Giá tiền: $15.00 US Trọng lượng: 0.17 lbs  Giới thiệu: Đây là ...
  Posted May 18, 2009, 6:52 AM by Quốc-Anh Vương
 • Cơ Cấu Việt Ngữ quyển 1 Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2005 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 0.18 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Bước Đường của Cải Lương Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh Xuất bản: Việt-Học Publishing Dept., 2014 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 1.00 lb
  Posted Mar 20, 2019, 10:44 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Lộc Minh Đình Thi Thảo Tác giả:  Ưng Bình Thúc Gịa Thị - Nguyễn Hữu Vinh dịch Xuất bản: Viện Việt Học, 2008 Giá tiền: $20.00 US Trọng lượng: 1.16 lbs  Giới thiệu: "Qua ...
  Posted May 18, 2009, 6:53 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh  Tác giả: Trần Ngọc Ninh Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học & Khởi Hành, 2004 Giá tiền: $30.00 US Trọng lượng: 1.86 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:54 AM by Quốc-Anh Vương
 • Tuyển Tập Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch) Tác giả: Trần Hồng Châu (Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch) Xuất bản: Ban Tu Thư Việt-Học, 2004 Giá tiền: $40.00 US Trọng lượng: 2.76 lbs
  Posted May 18, 2009, 6:55 AM by Quốc-Anh Vương
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 2, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:03 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Giới Thiệu Chữ Nôm, Cấp 1, Lê Văn Đặng
  Posted May 9, 2009, 9:02 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
Showing posts 1 - 19 of 19View more »

New post
 
 Subscribe to posts

Đức Phật Giưã Chúng Ta

posted Aug 30, 2013, 1:16 PM by Uyên-Thi Trần   [ updated Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn ]
Tác giả: 
Trần Ngọc Ninh 
Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 
Giá tiền: $25.00 US 
Số trang200 

Bià cứng, hình ảnh màu

Cước phí trong nước Mĩ: $5/quyển 
Cước phí ngoài nước Mĩ: $10/quyển 
Mua 2 quyển, giá $50 miễn cước phí 
Mua 10 quyển, giá $20/quyển, miễn cước phí 

Sách xuất bản lần đầu bởi Lá Bối (1972, Saigon). Lần tái bản 2013 có thêm Lời Tưạ mới, bảng đối chiếu sơ lược lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Chàm, Khmer, và nhiều tranh ảnh tài liệu mới. 

Mục Lục: 

Tưạ và lời ghi ơn  (cho lần xuất bản thứ hai) 
Phàm-lệ 
Lời mở đầu 
I. Tu và Hành 
II. Đức Phật lịch-sử 
III. Đức Phật và sự cải-tạo xã-hội 
IV. Sự cải-tạo-xã-hội dưới ánh Đạo Phật trong lịch-sử 
V. Đức Phật giưã chúng ta 
VI. Vị trí cách-mạng cuả Phật-giáo Có thể trả bằng PayPal 
hoặc gửi chi phiếu về: 
Institute of Vietnamese Studies 
P.O. Box 11900 
Westminster, CA 92685-1900 

Cơ-cấu Việt-ngữ I

posted Aug 30, 2013, 1:04 PM by Uyên-Thi Trần   [ updated Sep 12, 2014, 9:31 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: Trần Ngọc Ninh
Xuất bản: Viện Việt Học, 2007 
Giá tiền: $25.00 US
Số trang: 219
 

Cơ Cấu Việt Ngữ 2

posted Mar 6, 2011, 3:33 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:50 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: 
Trần Ngọc Ninh
Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
Giá tiền: $25.00 US
Trọng lượng: 1.76 lbs
 

Dẫn Nhập Vào Văn Hóa Việt Nam

posted Sep 8, 2009, 5:21 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:53 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: 
Huỳnh Đình Tế
Dịch giả: Vũ Ngọc Mai - Phạm Văn Quảng
Xuất bản: Viện Việt Học, 2009
Giá tiền: $15.00 US
Trọng lượng: 0.92 lbs

Bách Việt Tiên Hiền Chí

posted Aug 3, 2009, 2:13 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Jan 22, 2022, 8:43 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Tác giả: 
Trần Lam Giang
Xuất bản: Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam, 2006
Giá tiền: $35.00 US
Trọng lượng: 1.78 lbs 

(Đã hết hàng - Out of Print)

Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934

posted Jul 22, 2009, 1:00 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Aug 7, 2009, 10:42 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: 
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2009
ISBN: 978-0-9822384-0-0
Giá tiền: $300.00 US
Trọng lượng: 0.85 lbsGiới thiệu:
Để bảo tồn các tài liệu văn hoá do các thế hệ trước để lại, Viện Việt-Học đã chuyển toàn bộ ‎‎210 số Nam-Phong Tạp-Chí (1917-1934) vào DVD-ROM, với sự hợp tác cuả gia đình học ‎giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là Ông Phạm Tuân, con út cuả học giả.‎

Đôi nét về Nam-Phong Tạp-Chí:
Năm 1917, Nam-Phong Tạp-Chí ra đời, do Đế quốc Pháp chủ trương, nhằm phục vụ chính ‎sách cai trị cuả Pháp tại Việt Nam. Tạp chí do Cụ Phạm Quỳnh làm chủ bút phần Quốc-ngữ ‎và Pháp văn, Cụ Nguyễn Bá Trác làm chủ bút phần chữ Nho. Dần dần, học giả Phạm ‎Quỳnh đã chuyển nội dung cuả tạp chí hướng về học thuật, tìm hiểu các nền văn hoá Đông ‎Tây, đặc biệt là văn hoá Việt Nam, với mục đích nâng cao dân trí và dân khí. Sau 17 năm ‎liên tục (1917-1934), Nam-Phong Tạp-Chí đã xuất bản được 210 số, với khoảng 35,000 ‎trang chữ Quốc-ngữ, với phần chữ Pháp và chữ Nho. Đây là một tài liệu quí giá về văn học ‎và văn chương, đề cập đến các lãnh vực văn hoá Đông phương và Việt Nam nhằm đối mặt ‎với nền văn minh cơ khí và văn hoá Tây phương mà Đế quốc Pháp thời ấy muốn áp đặt để ‎thanh tẩy nền Nho học cũ, theo chủ trương “khai hoá” dân ta. Giá trị lịch sử cuả Nam-‎Phong Tạp-Chí cũng rất lớn vì đây là một phong trào cuả giới sĩ phu trong một thời đại đen ‎tối cuả vận nước để cố giữ những giá trị lớn cuả Đông phương và tìm cho nhân dân Việt ‎Nam một con đường sáng suả trong đó nền nhân bản cuả dân tộc được bảo tồn và phát huy. ‎Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà đã đưa Nam-Phong Tạp-Chí vào chương trình ‎giáo dục bậc Trung học. Tuổi trẻ Việt Nam phải đọc Nam-Phong để hiểu được một thời đại ‎đau thương cuả lịch sử dân tộc và tinh thần bất khuất cuả một lớp tiền bối.‎


Tạp Chí Việt Học số 2

posted May 22, 2009, 6:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:56 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: 
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
Giá tiền: $5.00 US
Trọng lượng: 0.85 lbs

Tạp Chí Việt Học số 1

posted May 22, 2009, 6:29 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated May 1, 2015, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương ]
Tác giả: 
Nhiều tác giả
Xuất bản: Viện Việt-Học, 2005
Giá tiền: $4.00 US
Trọng lượng: 0.76 lbs


Tiên Hoa Lục Khảo Chú

posted May 9, 2009, 3:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 10:56 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
 
Tác giả:  Đoàn Khoách
Xuất bản: SEACAEF, 2008
Giá tiền: $40.00 US
Trọng lượng: 0.22 lbs  

(Đã hết hàng)

Giới thiệu: 
Đọc điểm sách của Giáo sư Lê Văn Đặng
"Tiên Hoa Lục, một ấn phẩm cổ, hiếm của Chuyện Hoa Tiên, xuất hiện trước Hoa Tiên Nhuận Chính (1875) và có thể trước cả Hoa Tiên Ký Diễn Âm mang Tựa đề 1829 của Vũ Đãi Vấn và 1843 của Cao Bá Quát. Giấy sách quá cũ mục, không làm photocopy được. Bản vi-phim lại quá lem nhem rất khó đọc, nên phần chú thích văn bản nhằm vừa hiệu chính vừa bổ sung. Phần chú thích toàn văn giúp hiểu rõ hơn về văn bản. Để so sánh những dị đồng giữa 3 bản Nôm Hoa Tiên nói trên, thì có bảng khảo dị.

Để hiểu thêm về nguồn gốc và truyền bản Chuyện Hoa Tiên, thì có mấy bài viết ngắn gọn ở phần phụ lục.

Cho ấn hành Tiên Hoa Lục Khảo Chú kỳ này, trước nhằm công bố một văn bản Nôm in, cổ, hiếm mà từ trước đến nay chưa ai đề cập, sau có cơ hội phổ biến rộng rãi bản Nôm Hoa Tiên Ký Diễn Âm mà nhiều người cho là đã thất lạc." (Giáo sư Đoàn Khoách).
 

Bốn Phương Mây Trắng tập 2

posted May 9, 2009, 3:26 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 23, 2010, 10:57 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Tác giả:
  Nguyễn Sỹ Tế
Xuất bản: Ban Tu-thư Việt Học, 2006
Giá tiền: $15.00 US
Trọng lượng: 0.20 lbs

1-10 of 19
Comments
Chí-Thông Nguyễn
Chí-Thông Nguyễn
=================================================== ::: end :::


The rest is the end of ???
Comments