Đức Phật Giưã Chúng Ta

posted Aug 30, 2013, 1:16 PM by Uyên-Thi Trần   [ updated Nov 9, 2020, 1:36 PM by Chí-Thông Nguyễn ]

Tác giả: 
Trần Ngọc Ninh 
Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 
Giá tiền: $25.00 US 
Số trang: 200 

Bià cứng, hình ảnh màu

Cước phí trong nước Mĩ: $5/quyển 
Cước phí ngoài nước Mĩ: $10/quyển 
Mua 2 quyển, giá $50 miễn cước phí 
Mua 10 quyển, giá $20/quyển, miễn cước phí 

Sách xuất bản lần đầu bởi Lá Bối (1972, Saigon). Lần tái bản 2013 có thêm Lời Tưạ mới, bảng đối chiếu sơ lược lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Chàm, Khmer, và nhiều tranh ảnh tài liệu mới. 

Mục Lục: 

Tưạ và lời ghi ơn  (cho lần xuất bản thứ hai) 
Phàm-lệ 
Lời mở đầu 
I. Tu và Hành 
II. Đức Phật lịch-sử 
III. Đức Phật và sự cải-tạo xã-hội 
IV. Sự cải-tạo-xã-hội dưới ánh Đạo Phật trong lịch-sử 
V. Đức Phật giưã chúng ta 
VI. Vị trí cách-mạng cuả Phật-giáo Có thể trả bằng PayPal 
hoặc gửi chi phiếu về: 
Institute of Vietnamese Studies 
P.O. Box 11900 
Westminster, CA 92685-1900 
Comments