Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng


V i ệ n V i ệ t – H ọ c

Giới thiệu và Phát hành

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng

Xuân Giáp-Ngọ 2014


Để gợi nhắc, gìn giữ cái hương-hoả, nối tiếp nhịp thở, nắm bắt mạch sống cuả tổ-tiên, để tiếp bước hành-trình cuả ước-vọng đi tìm muà Xuân thái-hoà, Vạn Xuân (quốc-hiệu cuả Cổ Việt, thời Lý Bôn, giưã thế-kỉ thứ VI) cuả dân-tộc, Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đến đồng-bào khắp nơi:

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng
Xuân Giáp-Ngọ 2014

Với nét vẽ, hoa-văn, màu sắt đượm nét văn-hoá dân-tộc
Chủ-trương: Viện Việt-Học
Vẽ mẫu: Hoạ-sĩ Doãn Quốc Vinh

Giá mỗi xấp plastic (cỡ lớn hoặc nhỏ) là 1 Mĩ kim,
có 5 Phong Bao

Liên-lạc: 15355 Brookhurst St., Suite 222 ∙ Westminster, Ca 92683
E-mail: info@viethoc.com /
Web-site: www. Viethoc.com

Comments